पुस्तक

आयुष्याच्या पुस्तकाची पाने

सहजच चाळायला घॆतली

 आणि जाणवलॆ की                                              

आपण अनुक्रमणिकाच गाळली

एक एक पर्व कसं

पटापट सरत गेलं

काही न मागता मिळालं

काही अचानक हरवलं

जवळपास सगळ्याच क्षणांनी

अश्रृंच अमृत प्यालं

काही पानं भरभरून लिहीली गेली

आणि बरेचदा

अश्रृंनी शाई वाहून गेली…!!

 

Protected: Witness Protection

This content is password protected. To view it please enter your password below:

%d bloggers like this: